• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Вахтанг и Андрей Гризли - Ya-na-ha

  Просмотров: 226
  1 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Вахтанг и Андрей Гризли - Ya-na-ha, а также перевод песни и видео или клип.
  Namo Ratna Trayaya.
  Namah Arya Avalokitesvaraya
  Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya
  Sarva Bandhana Chedana Karaya .
  Sarva Bhava Samudram Sosana Karana.
  Sarva Vyadhi Prasamana Karaya.
  Sarva Mrtyu Upa-Drava Viansana Karana .
  Sarva Bhaye Su Trana Karaya.
  Tasmat Namas — Krtva Idam
  Arya Avalokitesvara Bhastinam Nilakantha
  Pi Nama Hrdayam Avarta Isyami
  Sarvartha-sadhanam Subham Ajeyam
  Sarva Bhutanam Bhava Marga Visuddhakam
  Tadyatha, Om Aloke Aloka-mati Lokati Krante.
  He Hare Arya Avalokitesvara
  Maha bodhisattva , He Boddhisattva , He
  Maha bodhisattva , He Virya Bodhisattva
  He Mahakarunika Smara Hradayam.
  Hi Hi , Hare Arya Avalokitesvara Mahesvara Parama
  Maitra-Citta Mahakarunika.
  Kuru Kuru Karman
  Sadhaya Sadhaya Vidyam.
  Ni Hi , Ni Hi Varnam Kamam-Game .
  Vitta-Kama Vigama.
  Siddha Yogesvara .
  Dhuru Dhuru Viryanti, Maha Viryanti .
  Dhara Dhara Dharendresvara.
  Cala Cala Vimala Amala Murte
  Arya Avalokitesvara Jina Krsna Jata-Makuta
  Valam Ma Pra-Lamba Maha Siddha
  Vidya dhara.Vara Vara Maha Vara .
  Bala Bala Maha Bala.
  Cala Cala Maha Cala
  Krsna-Varna Nigha Krsna — Paksa Nirghatana.
  He Padma-Hasta Cara Cara Desa
  Caresvara Krsna –Sarpa Krta Yajnopavita
  Ehyehi Maha Varaha-Mukha,Tripura-Dahanesvara
  Narayana Va Rupa Vara Marga Ari .
  He Nilakantha , He Mahakara ,
  Hala hala Visa Nir-jita Lokasya.
  Raga Visa Vinasana.
  Dvesa Visa Vinasana.
  Moha Visa Vinasana
  Huru Huru Mala, Huru Huru Hare, Maha Padmanabha
  Sara Sara , Sri Sri , Suru Suru ,
  Bhu ruc Bhu ruc
  Buddhiya Buddhiya , Boddhaya Boddhaya
  Maitri Nilakantha Ehyehi Vama
  ****ha Simha-Mukha Hasa Hasa,
  Munca Munca Mahattahasam Ehiyehi Pa
  Maha Siddha Yogesvara
  Bhana Bhana Vaco
  Sadhaya Sadhaya Vidyam.
  Smara Smaratam Bhagavantam Lokita
  Vilokitam Lokesvaram Tathagatam Dadahi
  Me Drasana Kamasya Darsanam
  Pra-Hiadaya Mana Svaha.
  Siddhaya Svaha.
  Maha Siddhaya Svaha
  Siddha Yogesvaraya Svaha
  Nilakanthaya Svaha
  Varaha-Mukhaya Svaha
  Maha-dara Simha-Mukhaya Svaha
  Siddha Vidyadharaya Svaha
  Padma-Hastaya Svaha
  Krsna-Sarpa Krta Yajnopavitaya Svaha
  Maha Lakutadaharaya Svaha
  Cakrayuddhaya Svaha
  Sankha-Sabdani Bodhanaya Svaha
  Vama Skandhadesa ****ha Krsnajinaya Svaha
  Vyaghra-Carma Nivasanaya Svaha
  Lokesvaraya Svaha
  Sarva Siddhesvaraya Svaha
  Namo Bhagavate Arya Avalokitesvaraya Bodhisattvaya
  Maha Sattvaya Mahakarunikaya
  Sidhyanthu Me Mantra-Padaya Svaha

  Намо Ратна Trayaya .
  Namah Арья Avalokitesvaraya
  Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya
  Сарва бандхана Chedana Karaya .
  Сарва Bhava Samudram Sosana Карана .
  Сарва вйадхи Prasamana Karaya .
  Сарва мритйу Упа - Драва Viansana Карана .
  Сарва бхайе Су Trana Karaya .
  Тасмат Namas - критва идам
  Арья Авалокитешвара Bhastinam Нилакантха
  Pi Нама хридайам Avarta Isyami
  Sarvartha - sadhanam Subham Ajeyam
  Сарва Бхутанам Bhava Марга Visuddhakam
  Tadyatha , Om Aloke Aloka - мати Lokati Krante .
  Он Харе Арья Авалокитешвара
  Маха бодхисаттвы , он Бодхисаттвы , Он
  Маха бодхисаттвы , он вирйа Бодхисаттва
  Он Mahakarunika смара Hradayam .
  Привет Привет , Харе Арья Авалокитешвара Махешвара Parama
  Майтра - Citta Mahakarunika .
  Куру Куру Кармана
  Sadhaya Sadhaya видйам .
  Ni Привет, Ni Привет Varnam камам - игры .
  Витта - Кама Vigama .
  Сиддха Йогешвара .
  Dhuru Dhuru Viryanti , Маха Viryanti .
  Dhara Dhara Dharendresvara .
  Кала Кала Вимала Амала Murte
  Арья Авалокитешвара Jina Кришна Jata - Макута
  Valam Ма Пра - Ламба Маха Сиддха
  Видья dhara.Vara Вара Маха Вара .
  Бала Бала Маха Бала .
  Кала Кала Маха Кала
  Кришна - Варна Nigha Кришна - Paksa Nirghatana .
  Он Падма - Hasta Cara Cara Деза
  Caresvara Кришна -Sarpa крта яджнопавиту
  Ehyehi Маха Вараха - Муха , Трипура - Dahanesvara
  Нараяна Va Рупа Вара Марга Ари .
  Он Нилакантха , Он Mahakara ,
  Hala Hala Visa Нир - джита локасйа .
  Рага Visa Vinasana .
  Двеша Visa Vinasana .
  Моха Visa Vinasana
  Huru Huru Мала , Huru Huru Харе , Маха Падманабха
  Sara Sara , Шри Шри , Суру Суру ,
  Бху ККО Бху ККО
  Buddhiya Buddhiya , Boddhaya Boddhaya
  Майтри Нилакантха Ehyehi Вама
  **** га Симха - Муха Хаса Хаса ,
  Munca Munca Mahattahasam Ehiyehi Па
  Маха Сиддха Йогешвара
  Bhana Bhana Vaco
  Sadhaya Sadhaya видйам .
  Smara Smaratam Бхагавантам Lokita
  Vilokitam Lokesvaram Tathagatam Dadahi
  Меня Drasana Kamasya даршанам
  Пра - Hiadaya Мана Сваха .
  Siddhaya Сваха .
  Маха Siddhaya Сваха
  Сиддха Yogesvaraya Сваха
  Nilakanthaya Сваха
  Вараха - Mukhaya Сваха
  Маха- дара Симха - Mukhaya Сваха
  Сиддха Vidyadharaya Сваха
  Падма - Hastaya Сваха
  Кришна - Сарпа крта Yajnopavitaya Сваха
  Маха Lakutadaharaya Сваха
  Cakrayuddhaya Сваха
  Шанкха - Sabdani Bodhanaya Сваха
  Вама Skandhadesa **** га Krsnajinaya Сваха
  Вйагхра - Carma Nivasanaya Сваха
  Lokesvaraya Сваха
  Сарва Siddhesvaraya Сваха
  Намо бхагавате Арья Avalokitesvaraya Bodhisattvaya
  Маха Sattvaya Mahakarunikaya
  Sidhyanthu Me Mantra - Padaya Сваха

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет